Aloite alueellisesta kielikokeilusta

IMG_0579Aloite alueellisesta kielikokeilusta

Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun lisäämisestä ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilukielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen
”eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kasalliskielen opiskelua” mukaisesti.
Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme tulevaisuuden kasvu-ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo koulupohjan varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkellä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä vain mahdollisuuden englanti-ruotsi -yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät, kuten englanti-venäjä, englanti-saksa, englanti-ranska tai esim. englanti-kiina, tulee mahdollistaa.
Ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämätöntä. Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsin kielen opintoja. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan suomenkielisen väestön ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan.
Itä-Suomen ja varsinkin Mikkelin sijainti itärajan läheisyydessä on tuonut mukanaan yhteistä kanssakäymistä vuosisatojen ajan. Venäjän kielen osaamisen tarve yrityksissä ja erityisesti matkailu- ja palvelualoilla on aktuaalista Venäjä pakotteista ja venäläisten matkailijoiden viime vuosien laskusta huolimatta. Kanssakäyminen venäläisten kanssa tulee varmasti normalisoitumaan lähitulevaisuudessa ja venäjä-osaajia tarvitaan myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutehtävissä yhä enemmän. Mitä enemmän osaamista Mikkelin alueella on, sitä paremmin voidaan vastata palveluiden tarpeeseen. Venäjän kielen osaaminen on Mikkelin alueelle erittäin tärkeää ja sen opiskelijamäärien kasvattaminen tukee kiistatta koko maakunnan houkuttelevuutta venäläisten matkailukohteena. Pelkästään viiden miljoonan asukkaan Pietarin talousalue tarjoaa Mikkelille todelliset mahdollisuudet luoda työpaikkoja ja yritystoimintaa useammalla eri toimialalla.
Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus kaupunkimme kehittämistahdosta ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen kuin ruotsin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus opiskella ruotsia viimeistään lukiovaiheessa. Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä myös ruotsinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi. Valtiovallan vastuulle jäisi mm. varmistaa erityissäädöksin, ettei kodin valinta estä oppilaan myöhempää mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja uraa julkisella sektorilla sekä perustuslain noudattaminen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki :
1. aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä, toteutettavaksi.
2. tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun toimeenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä siitä, mitä itselle vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen kotimaisen kielen velvoittavuudesta voitaisiin heidän kohdallaan luopua.
3. laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa kokeiluihin, joissa esim. venäjän, saksan, ranskan, espanjan tai muun kolmannen kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.

Mikkelissä 21.2.2016
Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa